All songs

Sri Vishnu Sahasranaama Stotram lyrics (శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము)

A Devotional Sri Vishnu Sahasranaama Stotram is Dedicated To The Ultimate Supreme God: LORD VISHNU . This song is sung by MS Subbulakshmi.

Sri Vishnu Sahasranaama Stotram lyrics

ఓం నమో భగవతే వాసు దేవాయ।।
om Namo bhagavatey vaasu deevaya ||
===========================
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్రోత్రము
Sri Vishnu sahasranaama stotramu

పూర్వ పీఠికా
Poorva peettika

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్బుజమ్ ।
Suklambaradaram vishnum sasivarnma chaturbhujam |

ప్రసన్న వనం ద్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ।।
Prasanna vadanam dyayeeth sarva vighnopasaantaye ||

యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యః పారిసద్య: పరవశ్శతమ్ ।
Yasya dwirada vaktraadyaha paarisadyaha paravassatam |

విఘ్నం విఘ్నన్తి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే।।
Vignam vignanti satatam vishwakseenam tamasraye ||

వ్యాసం వశిష్ట నప్తారం శక్తేపౌత్రమ కల్మషం ।
Vyasam vashishta naptaram shaktipautrama kalmasham |

పరాశరాత్మజం వంన్దే శుకదాతం తపోనిధిం।।
Paraasaraatmajam vande sukadaatam tapoonidhim ||

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణువే।
Vyasaaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnavey |

నమోవై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్టాయ నమో నమ: ।।
Namovai brahmanidayee vaasishtaya namo namaha ||

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే।
Avikaaraya suddaaya nityaya paramaatminey |

సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే।।
Saikaroopa roopaya vishnavey sarvajishnavey ||

యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసార బంథనాత్।
Yasyasmarana maatrena janma samsaara bandanaat |

విముచ్యతే నమ స్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే।।
Vimachyatey nama stasmai vishnavey pabhavishnavey ||

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే।।
Om Namo Vishnavey prabha vishnavey ||

ఓం నమో సశ్చితానంద రూపాయ క్లిష్టకారిణే।
Om namo Sachidananda roopaya klishtakaariney |

నమో వేదాంతవేద్యాయ గురవే బుద్దిసాక్షిణే।।
Namo veedantavedyaya gurave buddhisakshiney ||

కృష్ణద్వైపాయనం వ్యాసం సర్వలోకహితేరమ్।
Krishnadwaipaayanam vaasam sarvalookahiteram |

వేదాబ్జ భాస్కరం వందే శమాది నిలయం మునిమ్ ।।
Veedabja bhaskaram vande samaadi nilayam munim ||

సహస్ర మూర్తే; పురుషోత్తమస్య సమస్ర నేత్రనన పాదబాహో।
Sahasramurte; purushottamasya samasta neetranana paadabaahoo |

సహస్రనామ్నాం స్తవనం ప్రశస్తం నిరుచ్యతే జన్మజరాదిశాన్యై।।
Sahasranammam stavanam prasastam niruchyatey janmajaridisanai ||

శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ
Sri Visampaayana vuvacha

శ్రుత్వాధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః ।
Srutvadharma naseshena pavanaani cha sarvasaha |

యుథిష్టరః శాన్తనవం పునరే వాభ్యభాషిత।।
Yudhishtaraha saantanavam punare vaabhyabhashita ||

యుధిష్టర ఉవాచ
Yudhishtara vuvacha

కిమేకం దైవతం లోకే కింవాప్యేకం పరాయణం।
Kimekam daivatam lookey kimvaapyekam paraayanam |

స్తువంతః కః కమర్చన్తః ప్రాప్నుయుర్మానవా శ్శుభమ్।।
Stuvamtaha kaha kamarchantaha prapnuyurmaanavaashubham ||

కో థర్మ స్సర్వ థర్మాణాం భవత: పరమో మత:।
ko dharma sarva dharmaanaam bhavataha paramo mataha |

కింజప న్ముచ్యతే జంతు ర్జన్మ సంసార భంధనాత్।।
kimjapa nmuchyatey janturjanma sansara bhandhanaath ||

శ్రీభీష్మ ఉవాచ
Sri Bhishma vuvacha

జగత్ర్పభుం దేవదేవ మనతం పురుషోత్తమం।
Jagatprabhum deva deva manatam purushottamam |

స్తువన్నామ సహస్రేణ పురుష స్సతతోత్థిత:।।
Stuvannam sahasrena purushaspatatoothitaha ||

తమేవ చా ర్చయన్నిత్యం సర్వ లోక మహేశ్వరం।
Tameva charchayannityam sarvalooka maheswaram |

లోకధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదు:ఖాతి గో భవేత్।।
Lookadhyakshma stuvannityam sarvadhukhati go bhaveth ||

బ్రహ్మణ్యం సర్వ థర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తి వర్ధనమ్।
Brahmanyaam sarva dharmagnam lookaanaam keerti vardhanam |

లోకనాధం మహద్భూతం సర్వభూత భవోద్భవమ్।।
Lookanaadham mahadbuutam sarvabhuta bhavodbavam ||

ఏషమే సర్వథర్మాణాం థర్మోధికతమో మత:।
Yeshame sarvadharmaanaam dharmodhikatamo mataha |

యద్భక్తా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చే న్నరస్సదా।।
Yadbaktaa pundariikaksham stavairarche nnaraspadaa ||

పరమం యో మహత్తేజ: పరమం యో మహత్తప:।
Paramam yo mahattejaha paramam yo mahattapaha |

పరమం యో మహద్భ్రహ్మ పరమం య: పరాయణమ్।।
Paramam yo mahadbrahma paramam yah paraayanam ||

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాంచ మంగళం |
Pavitraanaam pavitram yo mangalaanaancha mangalam |

దైవతం దైవతానాంచ భూతానాం యో వ్యయ: పిత:।।
Daivatam daivataanaancha bhuutaanaam yo vyayah pitah ||

యత స్సర్వాణి భూతాని భవన్తాది యుగాగమే।
Yata ssarvanibhutaani bhavantadi yugaagamey |

యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యగక్షయే।।
Yasmimcha pralayam yaanti punareva yagakshayee ||

తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాధస్య భూపతే।
Tanyalooka pradhanasya jagannadhasya bhupatey |

విష్ణోర్నామ సహస్రం మే శృణు పాప భయా పహమ్।।
Vishnornaama sahasram me srunu paapa bhayaa paham ||

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన:।
Yaani naamani gounaani vikhyataani mahaatmanah |

ఋషిభి: పరి గీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే।।
Rushibhi pari geetani taani vakshyami bhutayee ||

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదోవ్యాసో మహాముని:।
Rushirnaamnaam sahasrasya veedovyaaso mahaamunihi |

ఛందో నుష్టు ప్తథా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుత: ||
Chandoo nushta ptadha deevoo bhagavaan devaki sutah ||

అమృతాం శూద్బవో బీజం శక్తి ర్దేవకీ నందన: |
Amrutaam suudbavoo beejam saktirdevakii nandanah |

త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్ధే వినియుజ్యతే।।
Trisaamaa hrudayam tasya santyardee viniyujyate ||

విష్ణుం జిష్ణుం మహా విష్ణుం ప్రభు విష్ణుం మహేశ్వరం।
Vishnum Jushnum maha vishnum prabhavishnum maheswaram |

అనేక రూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమమ్।।
Aneeka roopa dytyaamtam namaami purushotamam ||

అస్య శ్రీ విష్ణోర్థివ్య సహస్ర నామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య |
Asya sri vishnordivya sahasra naama stotra mahaamantrasya |

శ్రీ వేదో వ్యాసో భగవానృషి:, అనుష్టుప్ ఛంద:, శ్రీ మహావిష్ణు:, పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణోదేవతా,
Sri Veedo vyaso bhagavaanrushih, anushtupchandah, sri mahavishnuh, paramaatma srimannarayanoodevata,
అమృతాంశూద్బవో, భానురితి భీజమ్, దేవకీ నందన స్రష్టేతి శక్తి:,
Amrutaamsudbavoo, bhanuriti bhijam, deevakii nandana srashteti shaktih ,
ఉద్భవ:, క్షోభణో దేవ ఇతి పరమోమంత్ర:,
Vudbavah, kshobhanoodeeva iti paramoomantrah,
శంఖబృన్నందకీ చక్రీతి కీలకమ్, శార్ ఙ్గధన్వా గదాదర ఇత్యస్త్రం,
Sankhabrunnandakii chakriti keelakam, saaranghadanva gadaadara yityastram,
రధాఙ్గపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రమ్,త్రిసామా సామగ స్సామేతీ కవచం,
Radhangapaane rakshobya iti neetram, trisaama saamaga ssameeti kavacham,
ఆనందం పరబ్రహ్మేతియోని:, ఋతు సుదర్శన:,కాల ఇతి దిగ్బంధ:,
Anandam parabrhmetiyonih, rutu sudarsanah. kaala iti digbandah,
శ్రీ మహావిష్ణకై ప్రీత్యర్ధే (కైంకర్య రూపే) శ్రీ మహావిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర జపే (పారాయణే) వినియోగ:
Sri mahavishnkai preetyardhey (Kainkarya roope) sri mahavishnu sahasra naama stotra japee (paraayaney) viniyogah

ధ్యానం
Dhyanam

క్షీరోదన్వత్ర్పదేశే శుచిమణి
kshiroodanyatpradese suchimani

విలశత్ సైకతే మౌక్తికానాం
Vilasat saikate mauktikaanaam

మాలాక్లప్తసనస్థః స్పటిక మణినిభై
Maalaklaprasanasdah spatika maninibhai

ర్మౌక్తికై ర్మండితాఙ్గః
Rmouktikai rmanditaagnah

శుభ్రై రభ్రైరదభ్రై రుపరి
Subrai rabrairadabrai rupari

విరచితై ర్ముక్త పీయూషవరైః
Virachitai rmukta peeyuushavaraih

ఆనన్దీ నః పునీయాదరినళిన గదా
Aanandii nah puniiyaadarinalina gadaa

శఙ్ఖ పాణి ర్ముకుందః।।
Sankha paani rmukundah ||

భూః పాదౌ యస్య నాభి ర్యియ దసు రనిల శ్చంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే
Bhuh padau yasya naabhi ryiya dasu ranila schandra suurvoycha neetrey

కర్ణా వాశా శిరో ద్యౌ ర్ముఖమపి దహనో యస్య వాసోయమబ్దిః
Karna vasa siroo dyormukhamapi dahanoo yasa vaasoyamabdih

అంతస్థం యస్య విశ్వం సుర నర ఖగ గో భోగి గంధర్వ దైత్యైః
Antasda yasya visvam sura nara khaga go bhogi gandharvadyaityeh

చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణు మీశం నమామి।। 2
Chitram ram ramyate tam tribhuvanavapusham vishnu meesam namaami || 2

శాన్తాకారం భుజగ శయనం పద్మనాభం సురేశం
Saantakaaram bhujaga sayanam padmanaabham sureesam

విశ్వాకారం గగన సదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభాఙ్గం
Viswakaaram gagan sadrusam meghavarnam subhaagnam

లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానగమ్యం
Lakshmikantam kamalanayanam yogi hrudyaanagamyam

వందే విష్ణుం భవ భయహరం సర్వలోకైక నాధమ్।। 3
Vande vishnum bhava bhayaharam sarvalokaika nadham || 3

వందే విష్ణుం భవబయహరం సర్వ లోకైకనాధమ్।।
Vande vishnum bhavabayaharam sarva lokaikanaadham ||

మేఘ శ్యామం పీత కౌశే య వాసం – శ్రీవత్సాఙ్గమ్ కౌస్తుభోద్భాసితాంఙ్గమ్
Megha syamam peetkause ya vaasam – srivatsaagnam kaustubhodbasitangam

పుణ్యోపేతం పుండరీకాయతాక్షం- విష్ణుం వందే సర్వలోకైక నాథమ్ 4
Punyopeetam pundariikayataakshma – vishnum vandey sarvalokaika naadham 4

సశంఙ్ఖచక్రం సకిరీట కుండలం- సపీత వస్త్రం సరసీరు హేక్షణమ్
Sasankhachakram sakiriita kundalam – sapeeta vastram sarasiiru heekshanam

సహార వక్షస్స్థలశోభి కౌస్తుభం-నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్।। 5
Sahaara vakshasdalasoobhi kaustubham – namami vishnum sirasaachaturbujam || 5

చాయాయం పారిజాతస్య హేమ సింహాస నోపరి
Chayayam paarijatasya heema simhaasanoopari

ఆసీనం అంబుద శ్యామం ఆయతాక్షం అలంకృతం 6
Aasiinam sambuda syamam aayataaksham alankritam 6

చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకిత వక్షసం
Chandrananam chaturbahum srivatsankita vakshasam

రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే।। 7
Rukmini satyabhamaabhyam sahitam krishnamaasraye || 7

–ఇతి పూర్వ పీఠికా
Iti poorva peetika

————————–
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ ప్రారంభః
Sri vishnu sahasra naama prarambham

హరిః ఓం
Hari Om

విశ్వం విష్ణు ర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ర్పభుః।
Viswam vishnu rvashitkaaroo bhutabhavyabhavatprabhuh |

భూతకృ ద్భూతభృ ద్భావో భూతాత్మ భూతభావనః।||
Bhutakrutdbhutabrudbavo bhitatmabhutabhavanah ||

పూతాత్మా పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమా గతిః।
Pootatma paramatma cha muktanaam marama gateyh |

అవ్యయః పురుష సాక్షి క్షేత్రఙ్ఞో క్షర ఏవచ।।
Avyayah purushaa saakshi kshetragno kshara yevacha ||

యోగో యోగ విదాం నేత ప్రధాన పురుషోత్తమః।
Yoogo yoga vidam neeta pradhana purushottamah |

నారసింహపు శ్ర్శీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమహః।।
Naarasimhapu srimaan kesavah purushottama ||

సర్వ శర్వ శ్శివ స్థాణు ర్భూతాది ర్నిధి రవ్యయః।
Sarva sarva siva sdayi rbutaadi rnidhi ravyayah |

సంభవో భావనో భర్తా ప్రభువః ప్రభు రీశ్వరః।।
Sambhavo bhavano bharta prabhuvah prabhu reeswarah ||

స్వయమ్భూః శమ్భు రాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహస్వనః।
Swayambhu sambhu raadityah pushkaraaksho mahaswanaha |

అనాది నిథనో ధాత విధాత ధాతు రుత్తమః
Anaadi nidhano daata vidhata shatu ruttamah ||

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః।
Aprameeyo hrishikesah padmanaabho maraprabhu |

విశ్వకర్మా మను స్త్వష్ఠా స్థవిరో దృవః।
Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah ||

అగ్రాహ్య శ్శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్ధనః।
Agrahya sasvatah krishno lohitaakshah patardanah |

ప్రభూత స్త్రీక కుభ్ధామ పవిత్రం మంగళం పరమ్।
Prabhuta strika kubdhama pavitram mangalam param ||

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠ శ్ర్శేష్ఠః ప్రజాపతిః।।
Eesanah pranadah praanoo jyeshtah sreshtah prajapatih |

హిరణ్య గర్భో భూగర్భో మాథవో మధుసూధనః।
Hiranyagarbha garbho bhugarbha madhavo madhusudhana ||

ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వి మేధావీ విక్రమః క్రమః।
Eeswaro vikrama dhanvi meedhavi vikramah kramah |

అనుత్తమో ధురాధర్షః కృతఙ్ఙః కృతి రాత్మవాన్।।
Anuttamo dhuradharshah kritagnah kriti ratmavaan ||

సురేశ శ్శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః।
Suresa ssaranam sarma viswaretah prajaprabhavah |

అహ స్సంవత్శరో వ్యాళః ప్రత్యయ స్సర్వదర్శనః।
Aha ssanvatsaro vyalah pratyay ssarvadarsanah ||

అజ సర్వేశ్వర స్సిధ్ధ సిధ్ధిస్సర్వాధి రచ్యుతః।
Aja sarvesvara sidda siddissarvadhi rachyutah |

వృషాకపి రమేయాత్మా స్సర్వయోగ వినిస్సృతః।।
Vrushakapi rameeyatmaa sarvayoga vinisprutah ||

వసు ర్వసుమనా స్సత్య స్సమాత్మా సమ్మిత స్సమః।
Vasurvasumanaa ssatya ssamatma sammita sammah |

అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః।।
Amogho pundarikaksho vrishakarmaa vrushakritih ||

రుద్రో బహుశిరా బభ్రు రిశ్శయోని శ్శుచిశ్రవః।
Rudro bahusiraa babhru rsiyoni suchisravah |

అమృత శ్శాశ్వత స్థాణు ర్వరారోహో మహాతపః।।
Amruta sasvata sdanu rvararohoo mahaatapah ||

సర్వగ సర్వ విధ్భను ర్విష్వక్సేనో జనార్ధనః।
Sarvaga sarva vidbanu rvishvakseno janaardhana |

వేదో వేదవి దవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః।।
Veedo vedavidavyango veedangoveedavitkavih ||

లోకాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో థర్మాథ్యక్షః కృతాకృతః।
Lookadhyaksha suradhyaksho dharmaadhyaksha kritaakritah |

చతురాత్మా చతుర్వూహ శ్చతుర్దంష్ఠ్ర చతుర్భుజః
Chaturatma chaturvyuha schaturdanshtra chaturbhujh ||

భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదా దిజః।
Brajishnurbhojanam bhokta sahishnurjagadaa dijah |

అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః।।
Anagho vijayo jeeta viswayonih punarvasuh ||

ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశు రమోఘ శ్శుచి రూర్జితః।
Vupendro vamanah pransu ramagho suchi rrurjitah |

అతీంద్రయో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః।।
Ateendrayo mahaamaayo mahotsaho mahabalah ||

మహాబుధ్ధి ర్మహావీర్యో మహాశక్తి ర్మహాద్యుతిః।
Mahabudhi rmahaveeryo mahasakti rmahadyutih |

అనిర్ధేశ్యపు శ్ర్శీమాన్ నమేయాత్మ మహాథ్రిధృత్।।
Anirdesyavapu sriimaan nameyaatma mahadridruth ||

మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాస స్సతాంగతిః।
Maheshwaso mahibarta srinivaasa satangatih |

అనిరుద్ధ సురానందో గోవిందో గోవిందాం పతిః ।।
Anirudha surananda govindo govidam patih ||

మరీచి ర్ధమనో హంస స్సువర్ణో భుజగోత్తమః।
Marichirdamano hansa ssuvarno bhujagottama |

హిరణ్య నాభ స్సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః।।
Hiranya naabha sutapaah padmanaabha prajapatih ||

అమృత్యు స్సర్వదృక్సింహ స్సన్ధాతా సన్ధిమాన్ స్థిరః।
Amrutyu sarvadruksimha sndatha sndhimaan sdhira |

అజో దుర్మర్సన శ్శాస్థా విశ్రుతాత్మా సురారిహా।।
Ajoo durmarsana ssasdha visrutatma surarihi ||

గురు ర్గురుత్తమో ధామ సత్య స్సత్య పరాక్రమః।
Gururgurutamo dhama satya satya parakrama |

నిమిషో నిమిప స్ర్సగ్వీ వాచస్పతి రుదారథీః।।
Nimisho nimisha sragvi vachaspati rudharadhi ||

అగ్రనీ ర్గ్రామణీ శ్ర్శీమా న్న్యాయోనేతా సమీరణః
Agranirgamanii sriimaanyayoneeta sameeranah |

సహస్రమూరాధ విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్రపాత్।।
Sahasramurdha viswatma sahasraaksha sahasrapaath ||

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృత స్సంప్రమర్దనః।
Aavartano nivrutatma sanvruta sanpramardanah |

అహ స్సంవర్తకో వహ్ని రనిలో ధరణీధరః।।
Aha sanvartako vahni ranilo dharanidharanah ||

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మావిశ్వసృడిశ్వభు గ్విభుః।
Suprasadha prasannatma viswasrudvisvabhuhgvibhu |

సత్కార్తా సత్కృత స్సాధు ర్జహ్ను నారాయనోనరః।।
Satkarta satkrutah sadhu rjahnu narayanonarah ||

అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్ఠ కృ చ్ఛుచిః।
Asankhyoyo prameyatma visishtakrichuchih |

సిద్ధార్ధ స్సిధ్ధ సంకల్పః సిథ్ధిద స్సిథ్దిసాథనః।।
Siddhardha siddha sankalpah sidhida sidhidasaadhana ||

వృషాహీ వృషభో విష్ణు ర్వృషపర్వా వృషోధరః।
Vrushahi vrushabho vishnu rvushaparvaa vrushodharah |

వర్దనో వర్దమానశ్చ వివిక్త శ్వృతిసాగరః।।
Vardano vardamaanascha vivikta srutisagarah ||

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీమహేంద్రో వసుధో వసుః।
Subhujo durdaro vagmi mahendro vasudho vasuh |

నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్ఠః ప్రకాశనః।।
Naikaroopo bruhadrupah sipivishtah prakasanah ||

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మ ప్రతాపనః।
Ojastejo dyutidharah prakasatma pratapanah |

బుద్ధ స్పష్ఠాక్షరో మంత్ర శ్ఛంద్రాంశు ర్భాస్కరద్యుతిః।।
Bushi spashtaksharo mantra schandransu rbhaskaradyutih ||

అతుల శ్శరభో భీమ స్సమయఙ్ఞో హవిర్షరిః।
Atula ssarabhi bhima samayagno havirhavih |

సర్వ లక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మివాన్ సమితింజయః।।
Sarva lakshna lakshnyo lakshmivaan samitinjayah ||

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతు ర్ధామోదర స్సహః।
Viksharo rohito maargo heetu rdamodara ssaha |

మహీదరో మహాభాగో వేగవా నమితాశనః।
Mahidaro mahabhago vegava namitaasana ||

ఉద్భవః క్షోభణో ధేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః।
Vudbhava kshobhano dhevah sri garbha parameswarah |

కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః।।
Karanam kaaranam karta vikarta guhanoo guhah ||

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థాన స్థానదో ధ్రువః।
Vyavasaayo vyavasdhanah sansdhana sdhanado dhruvah |

పరర్ధిః పరమస్పష్ఠ స్థుష్ఠః పుష్ఠ శుభేక్షణః।।
Parardhi paramaspashtah sdhushtah pushta subhekshanah ||

రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో నయః।
Raamo viramo virajo maargo neeyo nayo nayah |

వీరశ్శ మతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః।।
Veerassa matam sreshto dharmo dharmaviduttamah ||

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః।
Vaikuntah purushah pranah pranadah pranavah prudhuh |

హిరణ్యగర్భో శ్శతృఘ్నో వ్యాప్తోవాయు రదోక్షజః।।
hiranyagarbho satrughno vyaptovaayu radokshajah ||

ఋతు సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః।
Rutu sudarsanah kaalah parameeshti parigrahah |

ఉగ్ర సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వ దక్షిణః
Vugra sanvatsaro daksho visramo viswa dakshinah ||

విస్తార స్థావరో స్థాణుః ప్రమాణం బీజ మవ్యయం।
Vistara sdhavaro sdhanu pramanam bhija mavyayam |

అర్థోనర్థో మహాకోశో మహాభాగో మహాధనః।
Ardhonardho mahakoso mahabhago mahadhanah ||

అనిర్వణ్ణ స్థవిష్ణోభూ ర్థర్మ యూపో మహాజనః।
Anirvanna sdhavishnobhuh dharma yupo mahajanah |

నక్షత్ర నేమి నక్షత్రీ క్షమః క్షామ స్సమీహనః।।
Nakshatranemi rnakshatri kshama kshaama ssamihana ||

యఙ్ఞ ఇజ్యోమహేజ్యశ్చ క్రతు స్సత్రం సతాగతిః।
Yagna ijyomahejyascha kratu ssatram satangati |

సర్వ దర్శీ విముక్తాత్మా సర్వఙ్ఞో ఙ్ఞాన ముత్తమమ్।।
Sarvadharsi vimuktatma sarvagno gnana muttatam ||

సువ్రత స్సుముఖ సూక్ష్మః సుఘోష స్సుఖద స్సుహృత్।
Suvrata sumukha sukshma sughosha sukhadasuhruth |

మనోహరో జితక్రోధో వీరభాహు ర్విధారణః।।
Manoharo jitakrodho veerabahu rvidharanah ||

స్వాపనో స్సవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైక కర్మ కృత్।
Swapano ssavaso vyaapi naikatma naika karma kruth |

వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో థనేశ్వరః।।
Vatsaro vatsalo vatsi ratnagarbho dhaneswarah ||

ధర్మగు బ్దర్మకృద్దర్మీ సదసత్ క్షరమక్షరమ్।
Dharmagubdharmakridharmi sadasath kshamaksharam |

అవీఙ్ఞాతా సహస్రాంశు ర్విధాతా కృతలక్షణః।।
Avignatha sahasransu rvidhata kritalakshana ||

గభస్తి నేమి స్సత్త్వస్థ స్సీంహో భూతమహేశ్వరః।
Gabhastineemi satvasdha simho bhutamaheswarah |

ఆది దేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః।।
Aadi devo mahadevo deveso devabrudguruh ||

ఉత్తరో గోపతి ర్గోప్తా ఙ్ఞానగమ్యః పురాతనః।
Vuttaro gopatirgopta gnanagamyah puratanah |

శరీర భూత భృ ద్భోక్తా కపీంద్రో భూరి దక్షిణః।
Sarira bhuta brudbhokta kapindro bhuri dakshinah ||

సోమపోమృతప స్సోమః పురుజి త్పురుసత్తమః।
Somapomrutapa somah purujitpurusattamah |

వినయో జయ స్సత్యసంథో దాశార్హ స్సాత్వతాంపతి।
Vinayo jaya ssatyasandho dasardho satvatampati ||

జీవో వినయతా సాక్షి ముకుందో మిత విక్రమః
Jeevo vinayata sakshi mukundo mita vikramah |

అంభోనిధి రనంతాత్మ మహోదథి శయోంతకః।।
Ambonidhi ranantatma mahodhadhi sayontakah ||

అజో మహార్ష స్స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః
Ajo maharsha svabhavyo jitamitrah pramodanah |

ఆనందో నందనో నంద స్సత్యధర్మా తివిక్రమః।।
Aanando nandano nanda ssatyadharma trivikramah ||

మహర్షిః కపిలాచార్యః కతఙ్ఞో మేదినీప‌తిః।
Maharshi kapilacharyah kritagno medinipatih |

త్ర్రిపద స్త్రీదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంత కృత్।।
Tripada stridasadyaksho mahasringah kritanta kruth ||

మహా వరాహో గోవింన్ద స్సుషేణః కనకాంగదీ।
Mahavaraaho goinda sushenah kanakangadi |

గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్త శ్చక్రగదాథరః।।
Guhyo gabhiro gahano gupta schakragadadharah ||

వేధాస్స్యాంగో జితః కృష్ణో దృఢ స్సఙ్కర్షణో చ్యుతః।
Vedhasyango jitah krishno dhrudhaankarshanochyutah |

వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః।
Varunoo vaaruno vrukshah pushkaraksho mahamanah ||

భగవాన్ భగ హా నందీ వనమాలీ హలాయుధః।
Bhagavan bhagaha nandi vanamali halayudhah |

ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యో స్సహిష్ణు ర్గతి సత్తమః।।
Aadityayo jyotiraaditya sahishnurgati sattamah ||

సుధన్వా ఖణ్ణ పరశు ర్దారుణో ద్రవిణ ప్రదః।
Sudhanva khanda parasurdaruno dravina pradah |

దివిస్సృ క్సర్వదృ గ్వ్యాసో వాచస్సతి రయోనిజః।।
Divissuksarvadrugvyaso vachaspati rayonijah ||

త్రిసామ సామగ స్సామః నిర్వాణం భేషజో (భేషజం) భిషక్।
Trisama samaga saamah nirvanam bheshajo (Bheshajam) bhishak |

సన్న్యాసకృ చ్చమ శ్శాన్తో నిష్ఠా శాంతిః పరాయణః।।
Sanyasakruchama santo nishta santhi parayanah ||

శుభాంగ శ్శాంతిద స్స్రష్ఠా కుముదః కువలేశయః।
Subhanga santida sprashta kumudah kuvalesayah |

గోహితో గోపతి ర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః।।
Gohito gopati rgopta vrushabhaksho vrushapriyah ||

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమ కృచ్చివః।
Anivarti nivrutatma sankshopta kshema krichivah |

శ్రీవత్సవక్షా శ్ర్శీవాస శ్ర్సీపతిః శ్రీమతాంవరః।
Sri vatsavaksha srivasa sripatih srimatam varah ||

శ్రీద శ్రీశ శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః।
Srida srisa srinivasah srinidhi srivibhavanah |

శ్రీధర శ్రీకరః శ్రేయ శ్ర్శీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః।
Sridara srikara sreya srimaan lokatrayasrayah ||

స్వక్ష స్స్వఙ్గ శ్శతానందో నంది ర్జోతి ర్గణేశ్వరః।
Svaksha sangho satanando nandi rjyothi rganeswarah |

విజితాత్మ విధేయాత్మా సత్కీర్తి శ్చిన్నసంశయః।।
Vijitatma vidheyatma satkeerti schinnasamsayah ||

ఉధీర్ణ స్సర్వత శ్చక్షు రనీశ శ్శాశ్వత స్థిరః।
Vudeerna sarvata schakshu raneesa saasvata sdhira |

భూశయో భూషణో భూతి ర్విశోక శ్శోక నాశనః
Bhusayo bhushano bhuti rvisoka soka nasanah ||

అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మ విశోథనః।
Archishman narchitah kumbho visuddatma visodhana |

అనిరుద్దో ప్రతిరధః ప్రద్యుమ్నో మితవిక్రమః।।
Anirudho pratiradhah pradyumno mitavikramah ||

కాలనేమి నిహా వీరా శ్శౌరి శ్శూరజనేశ్వరః।
Kaalanemi niha veera sauri surajaneswarah |

త్రీలోకాత్మ త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః।।
Trilokatma trilokesah kesavah kesiha harihi ||

కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః।
Kaamadevah kamapalah kaami kaantah krutagamah |

అనిర్దేశ్యవపు ర్విష్ణు ర్వీరో నంతో ధనుంజయః।।
Anirdesyavapu rvishnu rviro nanto dhanunjayah ||

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మ కృ ద్ర్భహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మ వివర్దనః।
Brahmanyo brahma kru drbrahma brahma brahma vivardhana |

బ్రహ్మవి ద్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మఙ్ఞో బ్రాహ్మణ ప్రియః।।
Brahmavidbrahmano brahmi brahmagno brahmanapriyah ||

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహారగః।
Mahakramo mahakarma mahateja maharagah |

మహాక్రతు ర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః।।
Mahakratu rmahayujva mahayagno mahahavih ||

స్తవ్య స్స్తవ్య ప్రియ స్తోత్రం స్తుత స్త్సోతా రణప్రియః।
Stavya stavya priya stotram stuta stotaaranapriyah |

పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్య కీర్తి రనామయః।।
Poorna purayita punyah punya keerti ranaamayah ||

మనోజవ స్తీర్ధకరో వసురేతా వసుప్రియః।
Manojava sdirdakaro vasureta vasupriyah |

వసుప్రదో వాసుదేవో వసు ర్వసుమనా హవిః।।
Vasuprado vaasudevo vasu rvasumana havihi ||

సద్గతి సత్కృతి స్సత్తా సద్భూతి స్సత్పరాయణః।
Sadgati satkriti satta sadbhuti satparayana |

శూరసేనో యదుశ్రేష్ట స్సన్నివాస స్సుయామనః।।
Suraseno yadusreshtassanivaasa suyamanah ||

భూతవాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయో నలః।।
Bhutavaaso vaasudevah sarvasunilayo nalah |

దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాప రాజితః।।
Darpaha darpado drupto durdaro dhya parajitah ||

విశ్వమూర్తి ర్మహామూర్తి ర్ధీపమూర్తి రమూర్తిమాన్।
Viswamurthirmahamurthi rdiptamurthi ramurtimaan |

అనేక మూర్తి రవ్యక్త శ్శతమూర్తి శ్శతాననః।।
Anekamurthi ravyakta satamurthi satananah ||

ఏకోనైక స్సవః కః కిం యత్త త్పదమనుత్తమమ్।
Yekonaika savah kah kim yattatpadanuttamam |

లోకబంధు లోకనాథో మాథవో భక్త వత్సలః।।
Lookabandhu lokanadho madhavo bhakta vatsalah ||

సువర్ణ వర్ణో హేమాంగో వరాంగ శ్చందనాఙ్గదీ।
Suvarna varno hemanga varanga schandangadhi |

వీరహా విషమ శ్శూన్యో ఘృతాశీ రచల శ్చల।।
Veeraha vishama sunyo ghrutasi rachalaschala ||

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకదృత్।
Amaani manado maanyo lokaswami trilokadrith |

సుమేధో మేధజో థన్య స్సత్యమేథా ధరాధరః।।
Sumedho medhajo dhanya satyamedho dharadharah ||

తేజో వృషో ద్యుతిధర స్సర్వ శస్త్ర భృతాం వరః।
Tejo vrusha dyutidhara sarva sastra bhrutam varah |

ప్రగ్రహో నిగ్రహో వగ్రో నైకశృంగో గదా గ్రజః।।
Pragraho nigraho vyagro naikasringo gadagrajah ||

చతుర్మూర్తి శ్చతుర్భాహు శ్చతూర్వూహ శ్చతుర్గతిః।
Chaturmurti schaturbahu schaturvyuha schaturgatih |

చతురాత్మా చతుర్భావ శ్చతుర్వేద వి దేకపాత్।।
Chaturatma chaturbhava schaturveda videkapaath ||

సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతి క్రమః।
Samavarto nivrutatma durdayo duratikramah |

దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా।
Durlabho durgamo durgo duravaso durariha ||

శుభాంగో లోకసారంగ స్సుతంతు స్తంతువర్థనః।
Subhango lokasaranga sutantu stantuvardhanah |

ఇంద్ర కర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః।।
Indra karma mahakarma kritakarma kritagamah ||

ఉద్భవ స్సున్దర స్సుందో రత్ననాభ స్సులోచనః।।
Vudbhava sundharo sundho ratnagarbha sulochanah |

అర్కో వాజసన శ్శృంగీ జయంత స్సర్వవిజ్జయీ।।
Argo vajasana sringi jayantha sarvavignayi ||

సువర్ణ బిందు రక్షోభ్య స్సర్వ వాగీశ్వరేశ్వరః।
Suvarna bindhu rakshobya sarva vagiswarah |

మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిథిః।।
Mahahrado mahagarto mahabhuto mahanidhih ||

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః।
Kumudaha kundarah kundah parjanyah pavano nilah |

అమృతాంశో మృతవపు స్సర్వఙ్ఞ స్సర్వతోముఖః।।
Amrutanso mrutavapu sarvagna sarvatomukhah ||

సులభ స్సువ్రత స్సిద్ధ శ్శత్రుజి చ్ఛత్రు తాపనః।
sulabha suvrata sidhi satrujichatrutapanah |

న్యగ్రోధో ధుంబరో శ్వత్థశ్చాణూరాంధ్ర నిషూదనః।।
Nyagrodho dhumbaro svatdhaschanurandhra nishudana ||

సహస్రార్చి స్సప్తజిహ్వ స్సప్తైధా స్సప్తవాహనః।
sahasrarchi saptajihva saptaidha saptavahanah |

అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశనః
Amurti rangho chintyo bhayakridbhayanaasanah ||

అణు ర్భృహత్కృవః స్తూలో గుణభృ న్నిర్గుణో మహాన్।
Anurbhuhatkruvah stulo gunabrinnirguno mahan |

అధృతః స్వథృత స్సాస్థ్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః।
Adrutah svadrutah ssasdhyah pragvamso vansavardhana ||

బారభృ త్కథితోయోగీ యోగీశః సర్వకామదః।
Bharabrutkadhitoyogi yogisa sarvakamadah |

ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సువర్ణో వాయువాహనః।।
Aasramah sramanah kshamah suvarno vayuvahanah ||

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః।
Dhanurdaro danurvedo dando damayita damah |

అపరాజిత స్సర్వ సహో నియంతా నియమో యమః
Aparajita sarva saho niyanta niyamo yamaha ||

సత్త్వవాన్ సాత్త్విక స్సత్య స్సత్యధర్మ పరాయణః
Satvavaan saatvika satya satyadharma parayanah |

అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః పియకృ త్ర్పీతి వర్ధనః।।
Abhiprayah priyarho priyakrithpreeti vardhanah ||

విహాయసగతి ర్జోతి స్సురుచి ర్హుతభు గ్విభుః।।
Vihayasagatirjyothi suruchirhutabhugvibhuhu |

రవి ర్విలోచన స్సూర్యః సవితా రవి లోచనః।।
Ravirvilochana suryah savita ravi lochanah ||

అనంతో హుతభు గ్భోక్తా సుఖదో నైకదో గ్రజః।
Ananto hutabhugbhokta sukhado naikado grajah |

అనిర్విణ్ణ స్సదామర్షీ లోకాధిష్ఠాన మద్భుతః।।
Anirvinna sadamarshi lokadishtana madbutaha ||

సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః।
Sanatanatanatamaha kapilah kapiravyayah |

స్వస్తిద స్స్వస్తికృ త్స్వస్తి స్వస్తిభు క్స్వస్తిదక్షిణః।।
Svastida svastikritsvasti svastibhu ksvastidakshinah ||

అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమూర్జిత శాసనః।
Aroudrah kundali chakri vikramurjitha sasanaha |

శభ్ధాతిగ శ్శబ్ధసహ శ్శిశిర శ్శర్వరీకరః।।
Sabdatiga sabdasaha sisira sarvarikarah ||

అక్రూరః పేశలో దక్షో ధక్షిణః క్షమిణాం వరః।
Akroro pesalo daksho dakshinah kshaminam varah |

విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్ర్శవణ కీర్తనః।।
Vidvattamo veetabhayah punyasravana keertanah ||

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుస్స్వప్ననాశనః।
Vuttarano dushkritiha punyo duswapnanasanaha |

వీరహా రక్షణ స్సంతో జీవనః పర్యవస్తితః।।
Veeraha rakshana santo jeevanah paryavasditah ||

అనంత రూపో నంతశ్రీర్జితమన్యుర్బయాపహః।
Anantha roopo nantasrirjitamanyurbayaapaha |

చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః।।
Chaturasro ghabhiratma vidiso vyadiso disah ||

అనాది ర్బూర్బువో లక్ష్మి స్సువీరో రుచిరాంగదః
Anaadi rburbuvo lakshmi suviiro ruchirangadah |

జననో జన జన్మాది ర్బీమో భీమ పరాక్రమః।।
Janano jana janmadi rbhimo bhima parakramah ||

ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః।
Aadhara nilayo dhata pushpahasah prajagaah |

ఊర్ధ్వగ స్సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః।।
Vurdvaga satpadhacharah pranadah pranavah panah ||

ప్రమాణం ప్రాణ నిలయః ప్రాణదృ త్ర్పాణజీవనః।
Pramanam prana nilayah pranadrithpranajeevanah |

తత్త్వం తత్వవి దేకాత్మా జన్మ మృత్యు జరాగతిః।।
Tatvam tatvavidekatma janma mrityu jaratigah ||

భూర్భువస్స్వస్తరు స్తార స్సవితా ప్రపితా మహః
Bhurbhuvasvasturustara savita prapitamaha |

యఙ్ఞో యఙ్ఞపతి ర్యజ్వా యఙ్ఞాంగో యఙ్ఞవాహనః।।
Yagno yagnapatiryajva yagnango yagnavahanaha ||

యజ్ఞభృ ద్యజ్ఙకృ ద్యజ్ఞీ యజ్ఞభు గ్యజ్ఞసాధనః।
yagnabhrudyagnakri dyagnii yagnabhu ghyagnanasaadhanah |

యజ్ఞాంతకృ ద్యజ్ఞ గుహ్య మన్నమన్నాద ఏవచ।।
Yagnaantakridyagna guhya mannamannada yevacha ||

ఆత్మయోని స్వయం జాతో వైఖాన స్సామగాయనః।
Aatmayoni svayanjato vaikhana samagayanah |

దేవకీ నందన స్స్రష్ఠా క్షితిశః పాపనాశనః।।
Devaki nandana sprashta kshitisah paapanasanaha ||

శఙ్ఖభృ న్నందకీ చక్రీ శార్ ఙ్గధన్వా గదాధరః।।
Sankhabrinandaki chakri sarangadhanva gadadhara |

రథాంగ పాణి రక్షోభ్య స్సర్వ ప్రహరణా యుధః।।
Radhangapaani rakshobhya sarvapraharanaa yudha ||

శ్రీ స్సర్వ ప్రహరణాయుధ ఓమ్ నమ ఇతి
Sri Sarva praharanayudha om nama iti

వనమాలి గదీ శార్ ఙ్గీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ।
Vanamaali gadi sanghi sankhi chakri chanandaki |

శ్రీమన్నారాయణో విష్ణు ర్వాసుదేవో భిరక్షితు।।
Srimannarayano vishnu rvasudevo bhirakshitu ||

శ్రీ వాసుదేవో భిరక్ష త్త్వోన్న ఇతి
Sri vaasudevo bhirakshatyonna iti
(107- 108 ఈ రెండు శ్లోకములను రెండుసార్లు చదువు కొన వలెను)
(107-108 read 2 times)

ఉత్తర పీఠికా
Vuttara peetika

ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః।
Itidam keertaneeyasya kesavasya mahatmanah |

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానా మశేషేణ పరికీర్తితమ్।
Namnam sahasram divyaa maseshana parikirtitam |

య ఇదం శృణుయా న్నిత్యం యశ్చాపి పరి కీర్తియేత్।
Ya idam srinuyannityam yaschapi pari keertiyeth |

నా శుభం ప్రాప్నుయాత్కించి త్సో ముత్రేహ చ మానవః
Na subham prapnuyatkimchi tso mutreha cha manavaha

వేదాంతగో భ్రాహ్మణస్యాత్ క్షత్రియో విజయీభవేత్।
Vedantagobrahmasyath kshatriyo vijayibhaveth |

వైశ్యో ధన సమృద్దస్స్య చ్చూద్ర సుఖ మ వాప్నుయాత్।।
Vesyo dhana samruddasyachudra sukha mavapnuyaath ||

ధర్మార్ధీ ప్రాప్నుయా ధ్ధర్మ మర్ధార్ధీచార్ధ మాప్నుయాత్
Dharmardi prapnuyadharma mardhardhichardha mapnuyaath

కామానవాప్ను యాత్కామీ ప్రజార్ధీ చాప్నుయా త్ర్పజాః।
Kaamaanavaapnu yatkami prajardhi chapnuyatprajah |

భక్తిమాన్ యస్య దోత్థాయ శుచి సద్గతమానసః।
Bhaktimaan yasya dotdaya suchi sadgatamaanasah |

సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నామేత త్ప్ర కీర్తయేత్।।
Sahasram vasudevasya namnametatpra keertayeth ||

యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్య మేవ చ।।
Yasah prapnoti vipulam yati pradhanya meva cha ||

అచలాం శ్రియ మాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నో త్యనుత్తమమ్।।
Achalam sriya mapnoti sreyah prapno tyanuttamam ||

న భయం క్వచి దాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి।
Na bhayam kvachi dapnoti veeryam tejascha vindatih |

భవ త్య రోగో ద్యుతిమా న్బలరూప గుణాన్వితః।।
Bhava tya rogo dyutima nbhalaroopa gunanvitah ||

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాద్భద్దో ముచ్యేత బందనాత్।
Roogarto muchyate roogadbadhi muchyeta bandanath |

భయా న్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యే తాపన్న ఆపదః।।
Bhaya nmuchyeta bhitastu muchye tapanna aapadah ||

దుర్గా ణ్య తితిర త్యాసు పురుషః పురుషోత్తమమ్।
Durganya titira tyasu purushah purushottamam |

స్తువ న్నామ సహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః।
Stuva nnama sahasrena nityam bhakti samanvitah |

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః।
Vasudevasrayo martyo vasudeva parayana |

సర్వపాప విశుద్దాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్।।
Sarvapapa visuddatma yato brahma sanatanam ||

న వాసుదేవ భక్తాన మశుభం విద్యతే క్వచితే।
Na vasudeva bhaktana masubham vidyate kvachitey |

జవ్మ మృత్యు జరావ్యాధి భయం ( నైవోపజాయతే) నాపుపజాయతే।।
Janma mrityu jaravyadhi bhayam (naivopajayate) napupajayate ||

ఇమం స్తవ మధీయాన శ్శ్రధ్ధాభక్తి సమన్వితః
Imam stava mashiyaana sradhabhakti samanvitah

యుజ్యే తాత్మ సుఖక్షాంతి శ్రీధృతి స్మృతి కీర్తిభిః।।
Yujye tatma sukhakshanti sridriti smriti kirtibhi ||

న క్రోథో నచ మాత్సర్యం నలోభో నాశుభా మతిః।
Na krodho nacha matsaryam nalobho nasubha matih |

భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే।।
Bhavanthi kritapunyanam bhaktanam purushottamey ||

ద్యౌ స్శచంద్రార్క నక్షత్రం ఖం దిశో భూర్మహోదధిః।
Douya sachandrarka nakshatram kham diso bhurmahodadhi |

వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః।।
Vasudevasya viryena vidrutani mahatmanah ||

ససురాసుర గంధర్వం సయక్షోరగ రాక్షసం।
sasurasura gandharvam sayakshoraga rakshasam |

జగద్వశే వర్తతే దః కృష్ణస్య సచరాచరం।।
Jagadwase vartaney daha krishnasya sacharacharam ||

ఇంద్రియాణి మనోబుధ్ది సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః।।
Indriyani manobudhi sattvam tejo balam dhrutih ||

వాసుదేవాత్మ కాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రఙ్ఞ ఏవ చ।।
Vasudevatma kanyahuh kshetram kshetragna yevacha ||

సర్వాగమనా మాచారః ప్రథమం పరికల్పితః।
Sarvagamana macharah pradhamam parikalpitah |

ఆచారః ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః।।
Aacharah prabhavo dharmo dharmasya prabhurachyutah ||

ఋషయః పితరో దేవాః మహాభుతాని ధాతవః।
Rushayah pitaro devaah mahabhutani dhatavah |

జఙ్గ మా జఙ్గమం చేదం జగ న్నారాయణోదభవమ్।।
Jagna ma jagnamam chedam jaga nnarayanodabhavam ||

యోగో జ్ఙానం తధా సాంఖ్యం విద్యా శిల్పాదికర్మ చ।
Yoogo gnanam tadha sankkyam vidya silpadikarmacha |

వేదా శ్శాస్తాణి విజ్ఞాన మేతత్సర్వం జనార్ధనాత్।।
Veeda sastani vignana metatsrvam janardanath ||

ఏకో విష్ణుర్మహద్బూతం పృథగ్భూతా న్యనేకశః।
Yeko vishnurmahadbhutam pridhagbhuta nyanekasah |

త్రీన్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మ భుజ్కై విశ్వభుగవ్యయః।।
Trinlokanvyapya bhutatma bhujkai viswabhugavyayah ||

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణో ర్వ్యాసేన కీర్తితమ్।
Imam stavam bhagavato vishnorvyasena keertitam |

పఠేద్య ఇచ్చే త్పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖాని చ।।
Patedya ichey tpurushah sreya praptum sukhanicha ||

విశ్వేశ్వర మజం దేవం జగతః ప్రభు మ వ్యయం।
Visweswara majam devam jagatah prabhu ma vyayam |

భవంతి యే పుష్కరాక్షం న తే యాంతి పరాభవమ్।।
Bhavanti ye pushkaraksham na te yanti parabhavam ||

న తే యాంతి పరాభవమ్ ఓమ్ నమ ఇతి
Na te yanti parabhavam om nama iti

అర్జున‌ ఉవాచ
Arjuna vuvacha

పద్మ పత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ।
Padma patra visalksha padmanabha surottama |

భక్తానా మను రక్తానాం త్రాతా భవ జనార్థన।।
Bhaktanamanu raktanam trata bhava janardhana ||


శ్రీ భగవానువాచ
Sri bhagavan vuvacha

యోమాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్చవి పాండవ।
Yomam naama sahsrena stotumichami pandava |

సో హ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః।।
So ha mekena slokana stuta yeva na sansayah ||

స్తుత ఏవ న సంశయః ఓమ్ నమ ఇతి.
Stuta yeva na sansayah om na iti.


వ్యాస ఉవాచ
Vyasa vuvacha

వాసనా ద్వాసుదేవశ్య వాసితం తే జగత్త్రయమ్।
Vasana dvasudevasya vasitam te jagatrayam |

సర్వభూత నివాసోసి వాసుదేవ నమో స్తుతే।।
Sarvabhuta nivaasosi vasudeva namostutey ||

శ్రీవాసు దేవ నమోస్తుత ఓమ్నమ ఇతి. —–2
Sri vasudeva namostuta omnam iti. —- 2


పార్వ త్యువాచ
Prvatyu vuvacha

కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామ సహస్రకం।
Keenopayena laghuna vishnornama sahasrakam |

పఠ్యతే పండితై ర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్చామ్యహం ప్రబో।।
Patyatey panditai rnityam srotumichamyaham prabo ||


ఈశ్వర ఉవాచ
Eeswara vuvacha

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే।
Sri rama rama rameti rame raame manorame |

సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే।।
Sahasra nama tattulyam rama nama varaananey ||

శ్రీరామ రామ నామ వరాననే ఓమ్ నమయిత —3
Sri rama rama nama varananey om nama iti — 3


బ్రహ్మోవాచ
Brahma vuvacha

నమో స్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే- సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే।
namo stvanantaya sahasramurtaye – sahasra padakshi siroru bahavey |

సహస్ర నామ్నేపురుషాయ శాశ్వతే — సహస్ర కోటీ యుగధారిణే ఓమ్ నమ ఇతి — 4
sahasra namneypurushaya sasvatey — sahasra koti yugadhariney om nama iti —- 4


శ్రీ భగవా నువాచ
Sri bhagavan vuvacha

అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జానాః పర్యుపాసతే ।
Ananyaschintayanto maam ye jaanah paryupasate |

తేషాం నిత్యా భి యుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్।।
Tevam nityabhi yuktanam yogakshemam vahamyaham ||

పవిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం।
Pavitranaya sadhunam vinasaya chadushkrutam |

ధర్మ సంస్థాపనార్థయ సమ్భవామి యుగే యుగే ।।
Dharma sansdhapanardhaya sambhavami yuge yugey ||

ఆర్తా విషణ్ణా శిథ్ధిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమానాః।
Aarta vishanna sidhilascha bhitah ghoreshu cha vyadhishu vartamanah |

సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా స్సుఖినో భవంతి ।।
Sankeertya narayana sabdamatram vimukta dhukha sukhino bhavanti ||

య దక్షర పదభ్రష్ఠం మాత్రాహీనంతు య ద్భవేత్ ।
Ya dakshara padabhrashtam matrahinantu ya dbhaveth |

తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే ।।
Tatsarvam kshamyataam deva narayana namostutey ||

కాయేన వాచ మనసేన్ధ్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతేః స్వభావాత్ ।
Kayena vaacha manasendriyairva budhyatmanava prakriteyh swabhavath |

కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ।।
karomi yadyath sakalam parasmai narayanayeti samarpayami ||

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం అనుశాసనిక పర్వణి
Iti sri mahabharate satasahasrikaayam samhitayam vaiyasikyam anusasnika parvini

మోక్ష ధర్మే భీహ్మ యుధిష్ఠర సంవాదే శ్రీవిష్ణు ర్ధివ్య సహస్రనామ ఏకోన పఞ్చా శతాధిక శతతమో ధ్యాయః
Moksha dharmey brahma yudhishtara sanvadey sri vishnurdhivya sahasranama yekonapankcha sataadhika satatamo dhyayah

సర్వం శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ పరబ్రహ్మార్పణ మస్తు
Sarvam sri srimannarayana parabrahmaarpana mastu

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం సమాప్తమ్
Sri maha vishnu sahasranaama stotram saptam

Watch vishnu sahasranaama stotram

Recent Posts

Akhanda Title Song Lyrics song lyrics – Akhanda

Akhanda Title Song Lyrics song lyrics from Telugu movie Akhanda - Shankar Mahadevan Akhanda Title Song Lyrics song lyrics from…

2 years ago

Ye Mera Jaha Video Song song lyrics from Telugu movie Kushi – K.K

Ye Mera Jaha Video Song song lyrics from Kushi (2000) movie sung by K.K. Lyrics are written by Abbas Tyerwala and the music is given by Manisharma.…

3 years ago

Manasu Manasu song lyrics from Telugu movie Kalisundam Raa – S.P. Balu

Manasu Manasu song lyrics from Kalisundam Raa (2000) movie sung by S.P. Balu. Lyrics are written by Veturi and the music is given by SA Rajkumar. Starring…

3 years ago

Nuvve Nuvve song lyrics from Telugu movie Kalisundam Raa – Hariharan

Nuvve Nuvve song lyrics from Kalisundam Raa (2000) movie sung by Hariharan. Lyrics are written by Sirivennela and the music is given by S A Rajkumar. Starring…

3 years ago

THE THEME OF KATARI lyrics Krack – Sai Charan

THE THEME OF KATARI song lyrics from Krack (2020) movie sung by Sai Charan. Lyrics are written by Ramajogayya Sastry and the music is given by S.Thaman.…

3 years ago

Mass Biriyani song lyrics Krack – Rahul Nambiar

Mass Biriyani song lyrics from Krack (2020) movie sung by Rahul Nambiar. Lyrics are written by Kasarla Shyam and the music is given by S.Thaman. Starring Raviteja…

3 years ago